เหล็กรั้วแหลม

ส่วนใหญ่เป็นขนาด สี่หุนตันมีความตั้งแต่ 10 ซม ถึง 100 ซม  โค้งแหลมมีความยาวตั้งแต่ 20 ซม ถึง 30 ซม หรือตามสั่ง